• futo_7.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_22.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Tájékoztatás tanköteles gyermek
beíratásáról a 2023/2024. tanévre

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

A beiratkozás időpontja: 2023.04.20. és 21. (8.00 – 18.00h)

A szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése a beiratkozáskor kötelező. Ugyanakkor lehetőség van az előzetes online adatszolgáltatásra Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén az alábbi linken:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Ez jelentősen könnyebbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést a szülő és az iskola számára is.
Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében (is) a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat személyesen 2023. április 20-án és 21-én kell bemutatni.

 Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén
Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:
 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete honlapunkon megtalálható.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A gyermeket beíratni a lakóhely szerint illetékes vagy a választott iskolába lehet. Az az általános iskola köteles felvenni a tanulót, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik a tanuló.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ingatlan a tanuló/szülő lakcímkártyáján az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha
 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§ (1))A döntésről levélben értesíti a szülőt a felvételi kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással és a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt.
A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról érdeklődni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ honlapján és elérhetőségein is lehet (http://kk.gov.hu/beiratkozasi-kozlemeny-2023).

 

 

Tájékoztatás a tankötelezettségről a 2023/2024. tanévre.

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat kötelező érvényű.Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, a gyermek egy tanévvel korábban válik tankötelessé, vagyis egy évvel korábban kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül a Hivatal határozatát, azzal ellentétes módon a későbbiekben nem dönthet úgy, hogy mégsem íratja be az iskolába a gyermekét.

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (ÓVODÁBAN MARADÁS)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Figyelem! A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem halasztható, a hétéves gyermeknek szeptember 1. napjával mindenképp meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerébe (KIR).

Figyelem! Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor és amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18-a éjfélig.

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a szakértői bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényűAmennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja az óvodában maradást, a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülniA szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja gyermekét iskolába.

A kérelmeket a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2023. január 18. napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.) A Kormány által elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását nem befolyásolja; a kéreleműrlap 2023. január 01. és 18. között lesz elérhető. Ebben az időszakban a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat a lenti elérhetőségeken szintén rendelkezésre áll. Fokozottan figyeljen a határidő betartására!

 

INTÉZMÉNYÜNK ÉS AZ INDULÓ OSZTÁLYOK  BEMUTATÁSA

Iskolánk alsó tagozatán az idei tanévben 11 osztályban 287 kisdiákot oktatunk. Ebből az első évfolyamon jelenleg 3 osztályban folyik a kicsik oktatása, nevelése.

A 2023/2024-es tanévben három első osztályt indítunk. A lentiek átolvasása mellett javasoljuk, nézelődjenek honlapunkon, nézzék meg iskolánk Facebook oldalát is!