• futo_10.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_9.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

 

Továbbtanulással kapcsolatos információk

 1. Azáltalánosiskolatájékoztatásikötelezettségéről

2023/2024.tanév rendjérőlszóló 30/2023.(VIII.22.)BMrendelet2. számú mellékletének6.és 7. pontjai szerint 2023. október 31-ig az általános iskola:

 • tájékoztatjaa8.évfolyamostanulókatafelvételieljárásrendjéről,
 • tájékoztatja a 7. évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatbanaszülőkvagyaszülőésagyermekközöttvitavan,annakeldöntéseagyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

Kérjük, hogy a beiskolázási folyamat során különösen az alábbiakra hívják fel az érintett szülők figyelmét:

1. Aközépiskolákáltalmeghirdetetttanulmányiterületekkelkapcsolatban:

 • A középfokú iskolák október 20-ig nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat és meghatározzák tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak. Javasoljuk, hogy az érintett 8. évfolyamos tanulók – különös tekintettel a különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulókra – mihamarabb kezdjék meg a tájékozódást a megjelölni kívánt képzésekről. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanulmányi területek leírása kizárólag az adott tanulmányi területre vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza. A továbbtanulásravonatkozódöntésmeghozatalaaszülőkfelelősdöntésétigényli,ezértjavasoljuk, hogymindenesetbenalaposantanulmányozzákát azintézményekfelvételi tájékoztatóit,kétség, vagy bizonytalanság esetén pedig állásfoglalásért írásban is forduljanak a középfokú intézményekhez.

A Hivatal a 2024/2025. tanévre meghirdetett tanulmányi területek közötti keresést szolgáló programfelületet 2023. október 20-át követően a www.oktatas.huhonlap jobb oldalán látható KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁSfelirat alatt, A középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben elhelyezett KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbelivizsgahelyszín keresőlinken hozza nyilvánosságra. A program használatához a Súgó menüpontban találhatnak segítséget. A program megnyitásáról az intézményeknek külön értesítést küldünk.

     2. Központiírásbelivizsgáratörténőjelentkezés:

 • Amennyiben a továbbtanulásra kiszemelt tanulmányi területek között szerepel olyan, amelynek szövege tartalmazza a „központi írásbeli vizsga eredménye” szövegrészt, vagyis a felvételi kérelmekelbírálásarészbenaközpontiírásbelivizsgaeredményealapjántörténik,úgya tanulót2023. november 30-ig egyénileg kell jelentkeztetni a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben.
 • A tanuló a vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekbentervezi-ebenyújtaniafelvételikérelmétazadottintézménybevagysem.Aközponti írásbeli vizsgát szervező iskola minden, az általa szervezett vizsgatípusban hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozóan részletes tájékoztatót találnak a www.oktatas.huhonlapon fent említett A középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben elhelyezett Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákróllinkre kattintva.
 • A tanuló központi írásbeli vizsgára történő jelentkeztetését a szülők elektronikusan is elvégezhetik. A jelentkezési adatok elektronikus kitöltésére és közvetlenül a vizsgaszervező intézménybetörténőtovábbításáraszolgálóprogramfelületaKIFIRtanulmányiterület,felvételitájékoztatóésírásbelivizsgahelyszínkeresőprogramírásbelivizsgahelyszínkeresőrészénekmegnyitásától – várhatóan 2023. november közepétől – lesz elérhető a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).Aprogramhasználataegyszerű,(szülői)ügyfélkapusregisztrációhozkötött.A felhasználókatakitöltésfolyamatábanaprogrambanelérhető videóútmutatósegíti.Kérjük,hogy hívják fel a figyelmet a jelentkezési lap elektronikus kitöltésének lehetőségére és előnyeire.
 • Az ügyfélkapu hozzáféréssel nem rendelkező szülők természetesen az űrlapot továbbra is kitölthetik hagyományos módon, papír alapon. Ebben az esetben a tanulót a központi írásbeli vizsgáraazerreszolgálóűrlap –„JELENTKEZÉSILAPKÖZPONTIÍRÁSBELIVIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. A pdf formátumban letölthető és kinyomtatható formanyomtatvány szintén november közepétől lesz elérhető a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).
 • A különleges bánásmódot igénylő tanulók speciális vizsgakörülmények biztosítására vonatkozókérelménekbenyújtásáraazalábbiakszerintkerülhetsor.Azelektronikusűrlapkitöltő programot választók esetében a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó kérések rögzítése és továbbítása is a programfelületen történik. A program használata során feltölthetik, és elektronikusan közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez továbbíthatják a speciális vizsgakövetelményekalátámasztásáraszolgálószakértőivéleménytis.Ajelentkezéstpapíralapon benyújtók esetében a nyomtatvány mellékletét képező „SZÜLŐI KÉRELEM A KÖZPONTI ÍRÁSBELI  VIZSGA  SPECIÁLIS  VIZSGAKÖRÜLMÉNYEINEK  BIZTOSÍTÁSÁRA” kitöltésével és a vizsgaszervező intézménybe történő eljuttatásával kell igényelni a speciális vizsgakörülmények biztosítását. A kérelemhez az érvényes szakértői véleményt csatolni kell. Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló látási fogyatékossággal küzd, a jelentkezési lap melléklete egyúttal a központi írásbeli vizsga speciális, adaptált feladatlapjainak igénylésére is szolgál. A különleges bánásmódot igénylő tanulók középfokú felvételi eljárásban történő részvételére vonatkozó speciális szabályokról a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő(sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulókrészérelink alatt elérhető dokumentumban tájékozódhatnak.
 1. Afelvételilapok(tanulóiadatlap,jelentkezésilap(ok))szülőialáírásávalösszefüggésben− különösen elvált, vagy különélő szülők esetén:
  • A Hivatal honlapja a felvételi lapok aláírására vonatkozóan megújult formában, részletes, a felvételi eljárásban történő részvételre vonatkozóan nélkülözhetetlen tájékoztatást tartalmaz a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztatóafelvételi lapokaláírásárólmenüpont alatt.Kérjük,hogya dokumentumáttekintését követően ennek megfelelően, nyomatékosan hívják fel a tanulók szüleinek figyelmét az aláírások fontosságára, és arra, hogy az ehhez kapcsolódó tájékoztató a www.oktatas.huhonlapon érhető el.
  • Amennyiben a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülők egyike a felvételi lap aláírásában akadályoztatva van, az általa adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában a másik szülő a felvételi lapot helyette aláírhatja.

    II. Azáltalánosiskolaközépfokúfelvételieljárássalkapcsolatosadminisztratívfeladatairól

A középfokú felvételi eljárás során az általános iskolák 8. évfolyamának tanulói (ideértve az egyéni tanulói munkarenddel rendelkező tanulókat is) számára a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt – az előző tanévi eljáráshoz hasonlóan – a tanuló általános iskolája intézi. Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya (pl. tanulói jogviszonya szünetel) úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie.

Az általános iskolák az eljárással kapcsolatos adminisztrációt kizárólag elektronikus úton, a KIFIRelektronikus adatlapkitöltő rendszerben végezhetik el. Az előző tanévekhez hasonlóan, a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer – általános iskolák számára” programfelületen (a tanulóktól és szüleiktől begyűjtött adatok alapján) rögzíthetik a tanulói jelentkezéseket várhatóan 2024. január első felében.

A jelentkezésiadatok begyűjtése:

Kérjük, hogy a továbbtanulási adatok begyűjtését lehetőség szerint a KIFIR általános iskolaiadatbegyűjtő alkalmazás (szülők számára) (a továbbiakban: Szülői program) használatával végezzék. A Szülői programot a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső programmegnyitását követően elérhetővé tesszük, ígya kiválasztott tanulmányi területek sorrendjének összeállítása, valamint az elektronikus adatbegyűjtés folyamata már október végétől megkezdhető lesz. A Szülői program megnyitásáról az intézményeknek külön értesítést küldünk.

A Szülői program használatának előnyei:

 • Használatával a szülők elektronikusan, pdf dokumentumként állíthatják elő az adatbegyűjtő lapot.
 • A programfelület tanulmányi adatok megadására szolgáló része közvetlen kapcsolatban áll a Hivatal honlapján elérhető KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbelivizsgahelyszín kereső programmal, így a szülők mindig az aktuális állapotnak megfelelő adattartalmat érhetik el, amely által kiküszöbölhetők a kézi kitöltéssel járó pontatlanságok.
 • Aprogramfelületrőlazadatokatazáltalánosiskolaaszülőáltalelőállítottdokumentumbalfelső sarkában látható 8 jegyű kód segítségével közvetlenül át tudja majd emelni az iskolai program felületére, így jelentősen csökkenthetők az iskola adminisztratív, adatrögzítési feladatai, az adatrögzítés folyamata időben jelentősen lerövidül, az adatbegyűjtő lap kitöltése a szülők számára egyszerűbbé válik, emellett – a programba beépített ellenőrzések révén – elkerülhetők a kézi kitöltés során előforduló leggyakoribb kitöltési hibák is.

A Szülői program használatához szükséges tájékoztatás a 8. évfolyamos tanulók szülei számára a Hivatalwww.oktatas.huhonlapjánaKÖZÉPFOKÚFELVÉTELIELJÁRÁSfeliratalattAközépfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben október végétől lesz elérhető. A felhasználókat a programban elérhető videóútmutató is segíti majd, amely néhány percben bemutatja az alkalmazás használatát, és felhívja a figyelmet a kitöltéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra.

Hogyan segíthetik a szülőket a Szülői program használatában:

 • Avideóútmutatómegtekintéseutánapályaválasztásértfelelősmunkatársakpróbáljákkiaprogram használatát.
 • Gondoskodjanak arról, hogy a 8. évfolyamos tanulók és szüleik kapják meg a Szülői program elérési útvonalát (https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto/).
 • Hívjákfelaszülőkfigyelmétarra,hogyaprogram„súgó”gombjárakattintvatöltsékle,ésalaposan tanulmányozzák a felhasználói útmutatót, illetve nézzék meg a programban elérhető videóútmutatót.
 • Aszülőkazútmutatószerint rögzítsékatanuló(k) személyes,értesítési éstovábbtanulási adataita programban.
 • Segíthetikaszülőket azzal is,hogymeghatározott időszakbanszámukraaziskolábanbiztosítanak internet eléréssel rendelkező számítógépet a Szülői program használatához, az adatbegyűjtő lap kitöltéséhez, és előállításához.
 • Javasoljuk,hogyazelektronikusfelületenelőállítottadatbegyűjtőlapokatnyomtassákkiésapapír alapúadatbegyűjtőlappalmegegyezőmódon,aszülőkáltalaláírtpéldányokatőrizzékmegatanév végéig.

Hangsúlyozzuk, hogy a felvételi eljárással összefüggő adatlapok (adatbegyűjtő lapok, felvételi lapok) megfelelő dokumentációja az intézmény érdekeit szolgálja, az esetlegesen felmerülő későbbi vitás kérdések tisztázása, az intézményi eljárás jogszerűségének bizonyítása lényegesen egyszerűbbé válik. A Szülői programban rögzített adatok átemelésére a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületének megnyitását követően – várhatóan 2024. január első felében nyílik lehetősége az általános iskoláknak. Az intézményi adminisztráció elősegítése érdekében a Szülői programot 2024. február 16-án lezárjuk, így a szülők a jelentkezések módosítását ezt követően, a jelentkezési időszak utolsó hetében kizárólag közvetlenül az általános iskolában kezdeményezhetik.

FIGYELEM! Papír alapú adatbegyűjtő lapok kiszállítására az idei tanévtől (sem az intézményekbe,semaPOK-okba)nemkerülsor.Azadatbegyűjtőlappdfformátumbanletölthető és kinyomtatható verzióját a későbbiekben – várhatóan 2024. január elején – juttatjuk el az intézményekhez.AmennyibenaSzülőiprogramfentiekszerintihasználatanemmegoldható,úgy a szükséges számú adatbegyűjtő lap kinyomtatása és a szülők részére történő átadása az intézmények feladata.

Hogyan segíthetik a szülőket a papíralapú adatbegyűjtő lapok használata során:

Akeresőprogramhasználataazalábbielőnyökkeljár:

 • Többszempontúkereséstbiztosít,éslehetővétesziatalálatilistamentésétis.
 • Földrajziéstanulmányiszempontokalapján,különbözőszűrésifeltételekbeállításávalkészíthető el a tanulók egyéni továbbtanulási céljainak leginkább megfelelő tanulmányi terület lista.
 • A legpontosabb találati eredmény a kiválasztott intézmény OM azonosítójának megadásával érhetőel.AmennyibenazonbanaziskolaOMazonosítójanemismert,úgyazintézménynevére, vagy annak egy részletére is lehet keresni.
 • Ha nincs még konkrét kiszemelt intézmény, úgy keresés indítható akár az adott vármegye vagy település minden iskolájára, egy képzéstípusra, vagyéppen a tanulmányi terület szövegénekegy részletére (például: szakács, nyelvi előkészítő) is.
 • A programból előállítható pdf fájl mindig a középfokú intézmények által megadott aktuális, naprakész információkat tartalmazza, és áttekinthetően jeleníti meg a tanulmányi területek leírását, megkönnyítve ezzel a tanulók, szülők, valamint a továbbtanulást segítő pedagógusok tájékozódását.
 • Abeállítottszűrésifeltételeknekmegfelelőintézmény/tanulmányiterületlistapdffájlkénttörténő mentése, illetve nyomtatása személyre szabott, egyedi igényekhez igazodó továbbtanulási portfólió összeállítását teszi lehetővé.
 • A tanuló tetszőleges számú adatbegyűjtő lapot állíthat ki, ám azokon a tanulmányi területek sorrendjét egyértelműen kell jelölni, a kitöltött adatlapokat a lap jobb felső sarkában az évszám alatt sorszámmal kell ellátni.
 • A kitöltött adatbegyűjtő lapokat az általános iskola összegyűjti, ellenőrzi, majd – a tanuló tanulmányieredményeivelkiegészítve–a„KIFIRelektronikusadatlapkitöltőprogramban”rögzíti azok tartalmát.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kérjük, hogy hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy a tanulmányi területek megjelölése során kellő körültekintéssel járjanak el. Javasoljuk, hogy a tanulmányi területek sorrendjére vonatkozó döntés meghozatala során a tanulók esetében reméljék a legjobberedményt,dekészüljenekfelarrais,hogygyermekükesetlegnemkerülbeazáltalaleginkább vágyottintézménybe,illetveképzéstípusba.Mindenszempontotmérlegelvealkossákmegamegjelölni kívánt intézmények/tanulmányi területek listáját, sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a tanuló számára kisebb kihívást jelentenekugyan,deahosszabbtávúcéljaimegvalósításátmégmindigjobbansegítik,mintegyesetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás.

Figyelem! A felvételi eljárás során az adatbegyűjtő lap NEM helyettesíti az általános iskola által előállítandó és megfelelő módon továbbítandó felvételi lapokat. Az adatbegyűjtő lapot sem a középfokú iskolákba, sem a Hivatalba NEM kell megküldeni, azokat az intézmény az egyéb felvételi dokumentumokkalegyüttatanévvégéig megőrzi. AHivatalabeérkezőadatbegyűjtőlapokatNEM dolgozza fel. Kérjük, erre nyomatékosan hívják fel az érintett szülők figyelmét is.

III. A felvételi eljárás gördülékeny lefolytatása érdekében javasolt lépésekről

Az alábbi teendőket célszerű átgondolni:

 1. Határozzákmegazadatbegyűjtéshatárnapjátésazadatbegyűjtőlapokbeküldésénekmódját,majda jogszabályokra figyelemmel gyűjtsék be az adatokat. Vegyék figyelembe, hogy az elektronikusan előállítottadatbegyűjtőlapokhasználatávalazintézményiadminisztrációrafordítandóidőjelentősen lerövidül, ígya szülőknektöbb időt hagyhatnaka megfelelőintézményi sorrend összeállításáraés a szükséges dokumentumok (pl. az írásbeli vizsga értékelő lapjának) összegyűjtésére.
 2. A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok sem az általános iskolai adatbegyűjtő lap általánosiskolákbantörténőleadásihatáridejére,semafelvételidokumentumokkinyomtatásának,a szülők által történő aláírásának a legkorábbi időpontjára vonatkozóan nem tartalmaznak előírást, ezzel biztosítva azt, hogy minden intézmény a helyi lehetőségek ismeretében maga alakítsa ki az adminisztrációrészleteinekeljárásrendjétésazezenbelülihatáridőket.Annakeldöntésetehát,hogy az intézmény saját munkafolyamatában milyen határidővel kéri a jelentkezési információk eljuttatását a 8. évfolyamos tanulóktól, az adott intézmény vezetőjének döntési jogköre.

Ugyanakkorfontosmegjegyezniaztis,hogyamennyibenatanuló/szülőajelentkezésihatáridőelőtt úgy dönt, hogy még változtatni kíván az általános iskolának már benyújtott jelentkezési adatokon, úgy azt megteheti, annak elfogadását az általános iskola nem tagadhatja meg. A központi írásbeli vizsgát szervező intézmények legkésőbb 2024. február 9-éig értesítik az írásbeli vizsgák eredményéről a tanulókat. Az adatbegyűjtés határnapjának meghatározása során erre fordítsanak kiemelt figyelmet.

 1. Az összegyűjtött adatok ellenőrzését (szükség esetén a szülőkkel és a tanulóval történt egyeztetést) követően a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programban” rögzítsék a tanulók és a szülők által közölt információkat. Biztosítsanak időt a tanulói adatlap és a jelentkezési lapok nyugodt körülmények között történő ellenőrzésére, kinyomtatására, aláírásra történő előkészítésére.
 2. Jelöljék ki a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programból” kinyomtatott tanulói adatlap és jelentkezési lapok aláírásának időszakát (pl. a szülőket osztályonként, vagy előre egyeztetett időpontokban behívva, vagy a nyomtatott dokumentumokat intézményi hitelesítés nélkül a szülőkhöz eljuttatva és aláírásokkal ellátva visszagyűjtve).

A középfokú felvételi eljárás jelentősége miatt az általános iskolákra és a szülőkre ebben az időszakban fokozott teher hárul, a felek közötti rendszeres, egymást kölcsönösen segítő kommunikáció azonban az eljárás lebonyolítását nagymértékben megkönnyítheti.

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi, a Hivatal www.oktatas.huhonlapjának jobb oldalán a KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁSfelirat alatt A középfokú felvételi eljárás információilinkgyűjteménybenmegtalálhatótájékoztatóanyagokatajánljukafelvételieljárásbanrészt vevő tanulók, szüleik és a továbbtanulást segítő pedagógus kollégák figyelmébe: