• futo_14.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_22.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

ARIZONA  PROGRAM

A dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tantestülete úgy döntött, hogy iskolánkban bevezetjük az Arizona programot.

Egyre gyakoribbá válik az oktatásban, így intézményünkben is, hogy néhány diák rendszeresen és tartósan zavarja az órák nyugalmát. Ettől a helyzettől a tanár és az osztály többi, tanulni vágyó tanulója egyaránt szenved. A munka ritmusa, íve megtörik, ami a hatékony tanulás rovására megy. Reményeink szerint, a program alkalmas arra, hogy kezelje ezeket a konfliktusokat. Segítheti a rendbontókat abban, hogy alkalmazkodjanak az iskolai szabályokhoz, közösség normáihoz. Célunk, hogy nyugodt körülmények között dolgozhasson tanár és diák.

A programot 1994-ben egy Phoenix-i iskolában vezették be Arizonában (innen a név). A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók felelősségére épül. Megtanulják, hogy cselekedeteiknek következménye van, s a döntéseiért mindenki maga felel. Megértik, hogy csak a kölcsönös tisztelet alapján tud együttműködni tanár és diák. Mindkét félre vonatkoznak az alapvető jogok és kötelezettségek.

Az Arizona- program lényege röviden.

A diákokkal, a szülőkkel és a pedagógusokkal ismertetjük és elfogadtatjuk az alábbi alapelveket:

 • Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz.
 • Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz.
 • Mások jogait tiszteletben tartom.

Ezeket a feliratokat az osztálytermekben kifüggesztjük. Ha a gyermek ezeket a szabályokat többszöri figyelmeztetés ellenére is megszegi, a pedagógus egy erre kijelölt szobába, az Arizona

szobába küldi, ahol mindig tartózkodik egy ügyeletes tanár.

Itt a tanulónak módjában áll átgondolnia a történteket, s hogyan kíván változtatni magatartásán, s visszatérni a normális munkamenethez.

Természetesen a kiküldés csakis indokolt esetben történhet meg. Ez a program hangsúlyosan nem kiküldő program! Elsősorban olyan pedagógiai megoldás, ami nem a büntetésre, inkább a belátásra épít. Segítséget nyújt azokban a szituációkban, amelyek során a tanuló öncélúan, szándékosan zavarja az órát a többiek figyelmét mindenáron magára vonva, úgymond „ő akar irányítani”.Ezt a minden fél számára káros, indulatokat gerjesztő konfliktust megtöri a tanuló távozása az óráról, ezzel hatástalanítja azt.

Többszöri alkalom után egyre több résztvevőt bevonva (osztályfőnök, szülő, iskola pszichológus, gyermekvédelmi felelős) a diák úgynevezett segítő megbeszéléseken vesz részt.

A program megvalósulását állandó monitorozás kíséri, a tapasztalatokat összegyűjtve, értékeljük azokat.

A program működése a hétköznapokban

 1.  Alapszabályok rögzítése és kifüggesztése a termekben.
 2. Az óra menetét súlyosan zavaró tanulótól a tanár megkérdezi véleménye szerint melyik alapelv ellen vétett, és a továbbiakban azt betartja e, vagy inkább kimegy az Arizona szobába. Ha az osztályban való tartózkodást választja, és újra rendetlenkedik, a tanár már nem ad választási lehetőséget, hanem kiküldi az Arizona szobába.
 3. Az osztályterem elhagyása egy információs lappal történik (lásd mellékletek), amelyen rajta van, hogy melyik órán, milyen probléma volt a tanuló viselkedésével. Ezt a kiküldő tanár köteles kitölteni
 4. Az Arizona szobában a tanulónak át kell adnia az információs lapot az ott tartózkodó tanárnak, aki megjegyzés nélkül átveszi és dokumentációként elrakja azt.  A diák ekkor kap egy problémafeltáró lapot (lásd melléklet), amely segít végiggondolnia a történteket, és készíteni egy visszatérési tervet. A diák segítséget kérhet a pedagógustól. Csak akkor térhet vissza, ha elfogadható tervet készített.
 5. A 3. alkalom után segítőbeszélgetésre hívjuk a tanulót az általa választott tanárral, vagy ha ilyet nem nevez meg az osztályfőnökével.
 6. Az 5. alkalommal már az osztályfőnököt vagy a szülőt is bevonjuk a beszélgetésbe.
 7. A további esetekben egyre több személy vesz részt a segítő beszélgetéseken.(szülő, érintett tanárok, ifjúságvédelmi felelős stb)
 8. A tanuló, aki a tanórát az Arizona szobában töltötte, nem hiányzó, csak az adott szituációból lett kiemelve, ezért a tananyag pótlása a saját felelőssége, felelésnél, dolgozatnál nem hivatkozhat a hiányzásra.
 9. Az Arizona szobában való tartózkodás csak az adott órára vonatkozik, a tanulónak a következő tanórán jelen kell lennie.

Fontos szabály: az óra első és utolsó tíz percéről tanulót nem lehet kiküldeni!


Monitorozás

A program bevezetése után az osztályfőnökök minden héten megnézik hogy diákjaik mennyire érintettek, s ha szükséges s kezdeményezik a segítő megbeszéléseket.

Félévenkénti értékelés vizsgálja:

 • az Arizona szoba használatának mennyiségi adatai (hány tanuló, hányszor lett kiküldve, ennek változása havi bontásban)
 • minőségi mutatók (hogyan vált be a program; hatása az órai légkörre, a tanár diák viszonyra; esetleges változtatások szükségessége; a szülőkkel való együttműködésre kifejtett hatások; szervezési problémák)

 

Az Arizona program megvalósítása

A program menete

 1. Tájékoztatjuk a fegyelmezetlen tanulót arról, hogy amennyiben többszöri figyelmeztetés ellenére sem viselkedik megfelelően, az Arizona szobába küldjük, de felhívjuk figyelmét, hogy az elmulasztott tananyagot pótolnia kell és a következő órán nem hivatkozhat arra, hogy nem volt ott a tanítási órán, mert az Arizona szobában tartózkodott.
 2. A tanuló a tanulási alapelvek valamelyikét többször megsérti a tanórán. Ekkor a pedagógus megkéri, hogy fáradjon ki az Arizona szobába.
 3. A pedagógus kitölti az információs lapot az Arizona szoba felügyelője számára, melyet a diák magával visz.
 4. Az Arizona szobában leadja az információs lapot, majd megkapja az ott tartózkodó pedagógustól a
   Problémafeltáró lapot, melyben megfogalmazza, hogy mivel zavarta az órát, mi volt ennek az oka, mik a tettének következményei és hogyan kíván ezen változtatni. Ennek megfogalmazásához  kérheti az ott lévő pedagógus segítségét.
 5. Ha ezzel végzett, a pedagógus kitölti a visszacsatoló lapot és a problémafeltáró lappal együtt leadja az osztályfőnöknek. A diák csak a következő tanítási órára térhet vissza.

 

Megjegyzés: A tanítási óra utolsó 10 percéről a tanuló már nem küldhető ki.